HomeCreashopContactMijn accountFAQ-Tips

Privacybeleid

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.kreatieva.be met maatschappelijke zetel te Schorvoortstraat 25, 2300 Turnhout en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0.833.736.081.

Kreatieva vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u, als lid en websitegebruiker, zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

Uw persoonlijke gegevens en uw privacy worden beschermd door Kreatieva in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze Privacyverklaring is een onderdeel van de algemene voorwaarden van Kreatieva en moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door gebruik te maken van onze website en uw persoonlijke gegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt? 

Kreatieva verwerkt uw gegevens zoals naam, adres, woonplaats, email, telefoon o.a. om bestellingen tot een goed einde te brengen. De consument staat door te bestellen, of zich in te schrijven als klant, via de website, Kreatieva toe om zijn persoonsgegevens te gebruiken voor het verwerken van zijn bestelling en het updaten van zijn klantenbestand.

Zowel tijdens als na uw registratie kan u ons meer informatie geven over uw naam, e-mailadres, en andere persoonlijke gegevens. U kan alle profielgegevens op eender welk moment wijzigen.

Als u ervoor kiest om bijkomende persoonlijke informatie toe te voegen aan uw profiel, geeft u ons expliciet de toestemming om deze bijkomende informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt? 

Kreatieva gebruikt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden.

• Kreatieva gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken en worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

• Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.

• Uw gegevens worden ook gebruikt om te factureren en voor het verzenden van uw bestelling.

• Om u in staat te stellen de website op een correcte wijze te gebruiken in overeenstemming met uw persoonlijke instellingen.

• Een algemeen klantenbestand te beheren.

• Met u te communiceren over de website en aanverwante producten en diensten.

• Anonieme statistieken over de (gebruikers van de) website te genereren.

Door u te registreren op deze website aanvaardt u dat uw profielgegevens en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar is in landen buiten België. In dit verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming waarborgt van uw persoonlijke gegevens.

Delen van persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens zullen niet aan derden medegedeeld worden met uitzondering van de betaal- en leveringsdiensten, en de consument heeft via een eenvoudige vraag per email het recht tot inzage en verbetering van zijn gegevens. Als consument heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waardoor de consument op hoogte blijft van aanbiedingen, acties en nieuwe artikelen. Via een eenvoudige e-mail, brief of telefoon, kan dit echter per direct stopgezet worden.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt Kreatieva geen persoonlijke gegevens met derden, die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, behoudens indien noodzakelijk voor de werking van de website, om onze diensten uit te kunnen voeren. Deze diensten omvatten o.a. betalingsproviders (om een betaling op onze website te realiseren), post- en koerierdiensten (om uw bestelling te bezorgen), en in de gevallen vermeld onder toestemming tot vrijgave. 

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

Cookiebeleid 

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van de website en die vervolgens op de harde schrijf van uw computer worden bewaard.

De website gebruikt cookies om u als gebruiker van de website te kunnen identificeren, om de taal van uw voorkeur te onthouden en om de navigatie op de website voor u te vergemakkelijken. Door het gebruik van cookies wordt namelijk vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers.

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. Kreatieva kan de toegang en de werking van de website echter niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door uw internetbrowser.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De bekomen informatie over uw gebruik van de website, zoals uw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen in uw browser. Mogelijk kan u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan vereist.

Veiligheidsmaatregelen 

Kreatieva heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het foute gebruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Kreatieva maakt hiervoor gebruik van de webshopprovider “Easywebshop” van Designrequest.be, Tulpenhof 10, 9820 Merelbeke, België, die hiervoor geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal voorziet.

Kreatieva doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

In geen geval kan Kreatieva verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Uw rechten 

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

• U kan kosteloos en op elk ogenblik toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U kan uw persoonlijke gegevens ook (laten) verbeteren of wijzigen indien nodig. In veel gevallen kan u echter zelf uw gegevens wijzigen via uw persoonlijke instellingen. U kan hiertoe een e-mail verzenden aan info@kreatieva.be of een brief versturen naar Kreatieva, Schorvoortstraat 25, 2300 Turnhout, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

• U heeft het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen (het recht om te worden vergeten).

• U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, en mag niet met derde partijen gedeeld worden. Uw wachtwoord kan gewijzigd worden via uw persoonlijke instellingen. Het is aan te raden uw wachtwoord op geregelde tijdstippen te wijzigen. Een veilig wachtwoord vermindert de kans dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot uw gebruikersaccount.

Kreatieva verkoopt geen e-mailadressen en gebruikt deze alleen om de klanten te informeren.

Deze Privacyverklaring kan ten alle tijde gewijzigd worden.

Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd, zodat u steeds op de hoogte blijft van de informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en op welke manier wij deze informatie delen.

Gewijzigde versies van deze Privacyverklaring treden in werking na de publicatie ervan op de website.

Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Kreatieva om uw informatie bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Kreatieva te goeder trouw mag vertrouwen dat dergelijke bekendmaking redelijkerwijs vereist is om te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze website, de algemene voorwaarden van Kreatieva af te dwingen, te reageren op schadevorderingen tegen Kreatieva naar aanleiding van uw informatie die de rechten van derden schendt, de rechten, eigendom en veiligheid van Kreatieva, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Kreatieva mag ook informatie over u bekend maken aan rechtsgeldige politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Kreatieva dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of nuttig acht, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Kreatieva redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Kreatieva of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Turnhout zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.


Afdrukken

Home Creashop Contact Mijn account FAQ-Tips

Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Webshop software: EasyWebshop.be